Algemene voorwaarden

De orthomoleculair voedingsadviseur geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.

 

Basis

De orthomoleculair voedingsadviseur kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt niet aan derden verstrekt.

 

Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij orthomoleculair voedingsadviseur hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de orthomoleculair voedingsadviseur geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de orthomoleculair voedingsadviseur gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Tariefstelling

Voor aanvang van de behandeling deelt de orthomoleculair voedingsadviseur de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De orthomoleculair voedingsadviseur is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De orthomoleculair voedingsadviseur beroept zich op het feit dat iedere maand  er een tariefwijziging plaats kan vinden. Prijzen staan altijd duidelijk vernoemd op de website.

Intellectueel eigendom

De orthomoleculair voedingsadviseur behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de orthomoleculair voedingsadviseur noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd. Dus zowel adviezen als de Health Switch en dergelijke mogen niet doorgestuurd worden naar derden. Enkel en alleen als daar toestemming voor is vanuit Fab&Fit.

Betaling

Betaling aan orthomoleculair voedingsadviseur dient door overschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt dient de rekening binnen veertien dagen na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is de orthomoleculair voedingsadviseur gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen.

Consulten in pakketten dienen vooruit betaald te worden en hebben een geldigheidsduur van maximaal 1 jaar na datum van aankoop. Bij voortijdige beëindiging van de begeleiding door de cliënt, vindt geen terugbetaling plaats van de betaalde pakketten.

 

Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

De orthomoleculair voedingsadviseur heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

 

Aansprakelijkheid

Het advies en/of de begeleiding van de orthomoleculair voedingsadviseur is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De orthomoleculair voedingsadviseur sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de orthomoleculair voedingsadviseur verstrekte adviezen..

De orthomoleculair voedingsadviseur is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

 

Klachtenprocedure

Ben je niet tevreden over de behandeling? Neem dan direct contact met mij op, ik zal er alles aan doen om er samen goed uit te komen. Mocht dit niet voldoende zijn, dan kunnen we beroep doen op de GAT Geschilleninstantie. Klik op onderstaand logo voor meer informatie.

Fab&Fit

Bezoekadres:

Industrielaan 6 - Asten
06 21 64 51 53
info@fab-fit.nl
KvK: 63758105
BTW-ID: NL002339811B86
Algemene voorwaarden
FAQ
Privacyverklaring